Hang_Nguyen Thi Minh TLH

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hằng

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hằng tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Sư phạm Mátxcơva, Liên Bang Nga và hiện nay là Trưởng Bô Môn Tâm lý Lâm sàng thuộc Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thuộc Đai học Quốc gia Hà nội. Bà đã biên soạn nhiều tài liệu nghiên cứu và giảng dạy cho ngành Tâm lý học, chẳng hạn cuốn Giáo dục, Tâm lý và Sức khỏe Tâm thần Trẻ em Việt Nam: Một số Vấn đề Lý luận và Thực tiễn liên ngành; Tâm lý học Lâm sàng Đại cương. Hiện nay các các hướng nghiên cứu chính của PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Hằng gồm có: Tâm lý học sức khoẻ; Đánh giá trong Tâm lý học lâm sàng; Đánh giá, phòng ngừa và can thiệp sức khỏe tâm lý cho trẻ em và thanh thiếu niên; Trị liệu lo âu, trầm cảm; Tư vấn cho cha mẹ về giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên; Phật giáo, sức khỏe tâm lý và tâm lý trị liệu.

THÔNG TIN CHUYÊN MÔN

1. Các chứng chỉ có liên quan đến dịch vụ tham vấn và đánh giá

 • Interactive pedagogy and child developmental psychology
 • Mental Health in the Schools
 • Development School-wide Prevention and Intervention Program for the students
 • The training workshop on ways for assessing and promoting student’ s subjective well – being in school
 • School Psychology and Special Education in the Netherlands
 • Best practice in the education, training, and supervision of school psychologists
 • Advanced training on drug addiction counseling
 • Mental health and psychological support (Course in Vietnam on child-focused trauma therapy)
 • Buddhism in psychotherapy
 • Psychotherapy for children with autism spectrum disorder and children with attention deficit hyperactivity disorder
 • Applying mindfulness in social work and professional care
 • Dialectical behavior therapy for adults.

2. Chuyên môn về các rối loạn

 • Trầm cảm
 • Lo âu
 • Rối loạn stress sau sang chấn
 • Rối loạn nhân cách ranh giới

3. Các liệu pháp Tâm lý sử dụng

 • Liệu pháp nhận thức – hành vi và các liệu pháp dựa trên chánh niệm

4. Các công cụ đánh giá sử dụng chuyên nghiệp

 • Các công cụ lâm sàng và cận lâm sàng tâm lý (trắc nghiệm, thang đo tiêu chuẩn); DSM-5.